Regulamin sklepu

Regulamin sklepu

I. Informacje ogólne


Sprzedawcą jest firma RAMEX Sp. z o.o. S.K.A., z siedzibą w Nowym Sączu 33-300; ul. Wiśniowieckiego 123C, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, Wydział XII Gospodarczy pod numerem 0000434051, NIP: 7343516936, REGON: 122671197 (nazywany dalej Sprzedawcą) oferuje Klientom nabycie towarów umieszczonych w witrynie sklepu internetowego pod adresem : http://nowysacz.siecbudowlana.pl. Sieć Budowlana.pl sp. z o.o. w Krakowie – uprawniona do domeny,

w ramach której Sklep działa, udostępniająca Sprzedawcy oprogramowanie Sklepu – nie jest stroną umowy sprzedaży towarów zawieranej w ramach Sklepu i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jej niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez którąkolwiek ze stron.

II. Definicje

Definicje zawarte w treści Regulaminu sklepu :

 1. Sprzedawca- Firma Ramex Sp. z o.o. S.K.A. Centrum Materiałów Budowlanych, 33-300 Nowy Sącz, ul. Wiśniowieckiego 123C, NIP 734 351 69 36.

 2. Sklep on-line Ramex –sklep umieszczony na stronie internetowej http://nowysacz.siecbudowlana.pl prowadzony przez Firmę Ramex.

 3. Klient–osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej składająca zamówienie w sklepie on-line.

 4. Towar –każdy z produktów oferowany na stronie sklepu on-line.

 5. Negocjuj cenę – opcja pozwalająca Klientom na negocjację ceny przed zakupem towaru.

 6. Konto – indywidualne konto zakładane przez użytkownika, będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane dotyczące jego zakupów, płatności, proces wysyłki, jak również historia transakcji

 7. Rejestracja – procedura zakładania Konta.

 8. Umowa sprzedaży – umowa wynikająca z realizacji Zamówienia, umowa na zakup Towarów, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

 9. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu On-line

 10. Formularz dostawy – forma pisma składane on-line, która zawiera podstawowe dane dotyczące zamówienia danego towaru przez Użytkownika.

 11. Zamówienie – towar kupiony w sklepie on-line, opłacony, wysyłany do Użytkownika.

III. Ochrona danych osobowych

 1. Pełne korzystanie z funkcjonalności Sklepu wymaga od Klienta poprawnego wypełnienia wymaganych pól formularza służącego do składania zamówień w Sklepie wraz z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu, a także wyrażenia przez Klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w w/w formularzu.

 2. Dane osobowe, podawane przez Klienta (imię i nazwisko, adres e-mail i inne) oraz informacje dotyczące zakupów przetwarzane są wyłącznie doraźnie ze względów technicznych na potrzeby komunikacji pomiędzy Klientem a Sprzedawcą w celu realizacji zawartych umów sprzedaży towarów oferowanych w ramach Sklepu i wystawienia faktury dokumentującej tą sprzedaż.

 3. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale brak ich podania może uniemożliwić zawarcie umowy oraz zrealizowanie zamówienia.

 4. Administratorem danych osobowych Klienta jest Sprzedawca.

 5. W związku z funkcjonowaniem sklepu dane osobowe Klienta mogą zostać przekazane podmiotom lub osobom odpowiedzialnym za obsługę techniczną sklepu.

 6. Administrator danych nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych osobowych przez Klienta.

 7. Witryna sklepu może wykorzystywać pliki cookies (ciasteczka), które służą identyfikacji Klienta przeglądarki podczas korzystania ze Sklepu. Pliki cookies nie zawierają żadnych danych osobowych. Są to informacje zapisywane przez serwer Sklepu na komputerze Klienta, które mogą zostać odczytane przy każdorazowym połączeniu się z komputera Klienta. Pliki cookies dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron witryny Sklepu. Klient może w każdym czasie wybrać sposób obsługi plików cookies we własnej przeglądarce tak aby żadne pliki cookie nie mogły być przechowywane na dysku twardym, lub aby już przechowywane pliki cookie mogły zostać usunięte.

IV. Zasady zamawiania

 1. Każdy z towarów oferowanych w Sklepie posiada : tytuł, krótki opis, pełny opis, zdjęcie towaru, cenę, koszt dostawy.

 2. Wszystkie oznaczenia produktów i ich nazwy są użyte w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi, na które osobom uprawnionym udzielono prawa ochronnego.

 3. Przed złożeniem zamówienia, Klient umieszcza w wirtualnym koszyku wybrany przez siebie towar, który zamierza nabyć. Wirtualny koszyk jest narzędziem umożliwiającym Klientowi agregację wybranych towarów przed ich zakupem, oraz przeliczanie wartości towarów zgromadzonych w koszyku. Podczas wyboru towarów Klient może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do koszyka kolejnych towarów lub usuwanie ich z koszyka.

 4. Ceny towarów oraz koszt dostawy wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

 5. Ostatnia sztuka danego towaru jest towarem ekspozycyjnym i może posiadać ślady użtkowania.
 6. Po ostatecznym wyborze towarów przeznaczonych do zakupu, Klient zostaje skierowany do formularza składania zamówień w Sklepie. Formularz składania zamówienia może być złożony z formularzy składowych, służących m.in. do określenia sposobu dokonania płatności za towar i wskazania danych osobowych Klienta.

 7. Zamówienie złożone przez Klienta stanowi prawnie wiążącą ofertę zawarcia umowy sprzedaży na warunkach określonych zamówieniem skierowaną do Sprzedawcy.

 8. W przypadku dużego zainteresowania ograniczonych ilości towarów danego asortymentu w ofercie Sklepu, zamówione towary realizowane będą według kolejności ich składania, aż do wyczerpania zapasów.

 9. Jeżeli Sprzedawca nie może zrealizować zamówienia z tego powodu, że przedmiot zamówienia nie jest dostępny, niezwłocznie, po złożeniu zamówienia, Sprzedawca zawiadomi o tym Klienta i zwróci mu ewentualne otrzymane od niego pieniądze.

 10. Klient może kierować do Sklepu zapytania w formie elektronicznej na adres sklep@ramex.pl -24 godziny na dobę przez cały rok. Zapytanie Klienta nie jest jednoznaczne ze złożeniem zamówienia i nie jest wiążące. W odpowiedzi na złożone zapytanie Klienta, Sprzedawca złoży Klientowi w formie elektronicznej, niezwłocznie po złożeniu zapytania, w godzinach pracy (od poniedziałku do piątku 7:00 – 15:00) ofertę sprzedaży towarów objętych zapytaniem jeżeli będą one dostępne ze wskazaniem okresu ważności oferty Sprzedawcy.

 11. Do wszystkich realizowanych zamówień w Sklepie wystawiane są dokumenty sprzedaży; faktura lub paragon. Formę dokumentu zakupu klient określa przy złożeniu zamówienia.

 12. Umowa sprzedaży towarów zostaje zawarta i dochodzi do skutku wyłącznie pomiędzy jej stronami - Sprzedawca i Klientem.

V. Odbiór towaru i zapłata

 1. Klient w momencie zamówienia musi określić formę dostarczenia towaru. Do wyboru są dwie opcje : odbiór osobisty w siedzibie Sprzedawcy, lub dostawa na koszt Klienta Kurierem. Koszty dostawy Kurierem określony jest każdorazowo w trakcie zamawiania towaru.

 2. Klient ma do wyboru następujące formy płatności za zamówione towary:

 • przy odbiorze - należność pobiera pracownik Sprzedawcy,

 • przelewem bankowym na konto Sprzedawcy z góry,

 • płatności elektroniczne (PayU).

 1. W przypadku wyboru przez Klienta opcji płatności „przy odbiorze” pełna wartość zamówienia winna zostać uiszczona przez Klienta bezpośrednio przy wydaniu mu towaru w siedzibie Sprzedawcy. W przypadku złożenia przez Klienta zamówienia i wyboru formy płatności: „przelew bankowy na konto Sprzedawcy z góry” lub „płatność elektroniczna (PayU)” Klient otrzyma na swój adres e-mail: wiadomość z danymi do zapłaty na podstawie, której powinien dokonać płatności pełnej wartości zamówienia przed wydaniem mu towaru. W przypadku dostawy do klienta do paragonu lub faktury będzie doliczony koszt dostawy do Klienta.

  VI. Odstąpienia od Umowy

  (POBIERZ ZAŁĄCZNIK)

  1. Klient może odstąpić od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Klienta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży na adres Sprzedawcy. Wskazany powyżej termin 14-dniowy na odstąpienie od umowy liczony jest od dnia, w którym nastąpiło wydanie Klientowi towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

  2. Aby odstąpić od umowy zawartej przez sklep online Ramex, należy złożyć Sprzedawcy stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: sklep@ramex.pl. Klient może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego w załączniku. Jeśli Klient zdecyduję się na wysłanie pisma pocztą tradycyjną przesyłkę należy nadać na adres Ramex, ul. Wiśniowieckiego 123C, 33-300 Nowy Sącz z dopiskiem „Odstąpienie od umowy – Sklep online”.

  3. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży towaru znajduję się w załączniku.

  4. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży towaru zawartej ze Sprzedawcą na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a Klienta jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot wzajemnych świadczeń powinien nastąpić niezwłocznie.

  5. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru.

  6. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży towaru zwracany przez Klienta towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, jak najlepiej zabezpieczający go przed uszkodzeniem w trakcie transportu, w miarę możliwości w oryginalne opakowanie. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży na adres Sprzedawcy. Koszt odesłania towaru ponosi Klient, chyba, że przepisy prawa stanowią inaczej.

  VII. Reklamacje

  (POBIERZ ZAŁĄCZNIK)

  1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta za niezgodność z umową sprzedaży towaru zakupionego w Sklepie przez tego Klienta, w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).

  2. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Klienta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. Nr 22, poz.271 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

  3. Zamówione i dostarczone towary mogą być objęte gwarancją producenta. Zamówione towary nie są natomiast objęte gwarancją Sprzedawcy.

  4. Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie lub ujawni w nim wady lub usterki może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio u producenta produktu lub we wskazanych serwisach (dotyczy produktów objętych gwarancją producenta).

  5. W przypadku skierowania reklamacji bezpośrednio do Sprzedawcy, Klient powinien dostarczyć wadliwy produkt do Sklepu lub odesłać wadliwy produkt przesyłką pocztową lub kurierem na adres Sklepu podany w niniejszym Regulaminie.

  6. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby Klienta inny sposób zaspokojenia. Nieodpłatność naprawy i wymiany oznacza, że Sprzedawca, ma również obowiązek zwrotu kosztów poniesionych przez Klinta, w szczególności kosztów demontażu, dostarczenia, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia.

  7. Jeżeli Klient, z przyczyn określonych powyżej w punkcie 6, nie może żądać naprawy ani wymiany, albo jeżeli Sprzedawca, nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Klienta na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy.

  8. Do towaru objętego reklamacją należy dołączyć opis powodu tej reklamacji z oznaczeniem "reklamacja". Reklamacje dotyczące zamówionych towarów mogą być składane drogą mailową na adres sklep@ramex.pl, za pomocą listu poleconego wysłanego na adres Ramex Sp. z o.o. S.K.A. 33-300 Nowy Sącz, ul. Wiśniowieckiego 123C, albo w siedzibie Sprzedawcy Reklamacje te rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Sprzedawcę. O wyniku rozpoznania reklamacji Sprzedawca powiadomi Klienta tą samą drogą, jaką przesłana została reklamacja, chyba że Klient zastrzeże inną formę kontaktu.

  VIII. Pozostałe ustalenia i postanowienia

  1. Sprzedawca jest uprawniony do zmiany zapisów niniejszego Regulaminu z tym zastrzeżeniem, że o zamiarze i zakresie takich zmian Sprzedawca każdorazowo jest obowiązany uprzedzić wszystkich zainteresowanych poprzez stosowną informację w widocznym miejscu na głównej stronie internetowej Sklepu, co najmniej 30 dni przed terminem wejścia zmian w życie.

  2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. Nr 22, poz.271 z późn. zm.), przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.), przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).

  Aktualności
  X Zamknij

  Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
  Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.